G İşareti

AB teknik mevzuatı uygulamalarında Avrupa Birliğinin ortak mevzuatının bulunmadığı ürünler düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler olarak adlandırılmaktadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir.

G işaret uygulamasının mevzuat alt yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. “G” İşareti uygulamasına yönelik Yönetmelik ile getirilen hükümlerin bazıları ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir.

  • Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan (harmonize standart ve Avrupa Teknik Onay kapsamı dışında bulunan) yapı malzemelerine uygulanır.
  • Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak “G” işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir.
  • G işareti; malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştirilir.
  • Yönetmelik kapsamındaki malzemelerden herhangi birisi için uyumlaştırılmış bir standardın yayımı halinde, ilgili ürün CE işaretlemesine tabi olacaktır. Bir ürün aynı anda her iki işareti birden taşıyamaz.
  • Yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldığı yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri karşılamasına imkan verdiğinin belirlenebilmesi amacıyla beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde, standardın ihtiva etmediği belirlenen ürün karakteristiği/karakteristikleri, standart revize edilene kadar Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenir.
  • Uyumlaştırılmış veya ulusal standardı bulunmayan ya da bunlardan sapma gösteren malzemeler ile kendi başlarına güvenli oldukları kanıtlansa dahi birlikte piyasaya arz edilecek takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler teknik onay alır ve buna dayanarak “G” işareti iliştirilerek piyasaya arz edilir. Ulusal Teknik Onay, malzemenin kullanım amacına göre asgari olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan temel gerekleri karşıladığını gösterir. Avrupa Teknik Onay Ortak Esası bulunan malzemeler de sadece Türkiye’de piyasaya arz edilmek istenmeleri halinde Ulusal Teknik Onay alabilirler.
  • G Yönetmeliği kapsamında bulunan ve daha önce TSE belgesi almış olan ürünlerin tekrar uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi olmadan G işareti taşıyabilecekleri hususuna ilişkin detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü ‘nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliği (YİG/2010-13) ile belirlenmiştir.

Paylaş